LUKS ORKAN WRZEŚNIA

wrzesnia, września, herb wrzesnia, herb wrześni

Statut

 

STATUT

 

Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego

 

ORKAN”

 

przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

 

we Wrześni

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§1

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” zwany dalej klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

§2

 

 1. Terenem działania klubu jest miasto Września.

 2. Siedzibą klubu jest szkoła ponadgimnazjalna tj. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.

 

§ 3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póź. zm.) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§4

 

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, ustawą z dnia 7.04.1989r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

 

§ 5

 

Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 6

 

1. Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.

2. Klub realizuje cele poprzez:

 1. angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

 2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

 3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

 4. organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

 5. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

 6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,

 7. dożywianie zawodników i zawodniczek objętych treningami sportowymi.

 

§7

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkół , klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

 

Klub opiera swoją działalność na:

a) społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców i uczniów,

b) pomocy materialno-finansowej członków wspierających, o których mowa w treści § 12 niniejszego Statutu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

 

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających.

 

§10

 

1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być uczniowie szkoły, w której klub ma swoją siedzibę,

rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci

przez zarząd klubu.

2 Małoletni mogą być członkami klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. uczestnictwa w walnych zebraniach klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z

ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2i 3 ustawy – „ Prawo o stowarzyszeniach”

2. zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz klubu,

3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez klub,

4. korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu,

5. korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd klubu.

 

§12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęci przez zarząd i zdeklarują pomoc materialno – finansową dla klubu.

 

§13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w walnych zebraniach klubu,

2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu,

3. korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd klubu.

 

§14

 

Do obowiązków członków klubu należy:

1. branie czynnego udziału w działalności klubu,

2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu,

3. godne reprezentowanie barw klubu,

4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez walne zebranie klubu.

 

§15

 

Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie zarządu,

2. skreślenie z listy członków uchwałą zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej klubu przez okres 3 miesięcy,

c) działania na szkodę klubu,

d) niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia.

3. rozwiązania się klubu.

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Klubu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§16

 

 

1. Władzami klubu są:

  • Walne Zebranie Klubu,

  • Zarząd,

  • Komisja rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w

zależności od decyzji walnego zebrania klubu.

3. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia

statutu nie stanowią inaczej.

 

§17

 

1. Walne zebranie klubu jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze klubu zwoływane jest przez zarząd raz na dwa

lata.

3. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne walne zebranie klubu zwoływane jest przez zarząd klubu:

  • z własnej inicjatywy,

  • na wniosek komisji rewizyjnej,

  • na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne walne zebranie klubu odbywa się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od

założenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

 

1. Do wyłącznej kompetencji walnego zebrania klubu należy:

  • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności klubu,

  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

  • uchwalanie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium dla zarządu klubu,

  • wybór zarządu i komisji rewizyjnej, zawieszenie poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na okres maksymalnie 3 miesięcy,

  • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania klubu,

  • ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

  • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady walnego zebrania klubu.

  • rozpatrywanie odwołań, o których mowa w treści §15 niniejszego Statutu.

2. Walne zebranie klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej

połowy (1/2) członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W walnym zebraniu klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez

zarząd.

 

§19

 

Do zadań zarządu klubu należy kierowanie bieżącą działalnością klubu w okresach pomiędzy walnymi zebraniami klubu a w szczególności:

1. reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał walnego zebrania klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powołanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności klubu.

 

§ 20

 

1. Zarząd klubu składa się z od 5 do 7 członków wybieranych przez walne zebranie klubu, którzy

spośród siebie wybierają prezesa, dwóch v-ce prezesów i sekretarza.

2. Zebranie zarządu klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy

miesiące.

3. Do ważności uchwał zarządu klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby

członków zarządu, w tym prezesa klubu lub sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi

działającemu wspólnie z sekretarzem.

 

§21

 

 

1. Członek zarządu klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu,

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie za statutem bądź w inny sposób

zawiódł zaufanie klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka zarządu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów.

 

 

§22

 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności klubu.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie klubu. Liczbę

członków komisji rewizyjnej ustala każdorazowo walne zebranie klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Komisja rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez walne zebranie klubu.

5. Do czynności komisji rewizyjnej należy:

  • przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,

  • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  • składania sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

  • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w wypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

  • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego walnego zebrania klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami klubu działań zarządu.

 

§23

 

1. Członek komisji rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działań zgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka komisji rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów.

§24

 

W przypadku powstania wakatu w zarządzie lub komisji rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo do dokooptowania nowych członków spośród członków klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 

§25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez zarząd klubu

 

§26

 

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz klubu zarządowi przysługuje – zgodnie

z regulaminem zatwierdzonym przez walne zebranie klubu – prawo wymierzenia następujących

kar:

  • upomnienia,

  • nagany,

  • zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

  • wykluczenia.

2. Od uchwały zarządu o ukaraniu, członkowi klubu przysługuje prawo odwołania się do walnego

zebrania klubu w terminie 30 dni

3. Uchwała walnego zebrania klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział VI

Majątek i Fundusze Klubu

 

§27

 

1. Na majątek klubu składają się nieruchomości , ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze klubu składają się:

  • składki członkowskie,

  • darowizny i zapisy,

  • dotacje na zadania państwowe z zakresy kultury fizycznej zlecone Klubowi,

  • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

  • dochody z majątku,

  • inne źródła.


  •  

§28

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu


 

§29

 

Zmiany statutu klubu wymagają uchwały walnego zebrania klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

 

§30

 

1. Rozwiązanie się klubu może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania klubu podjętej

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony

majątek.

 
plik do pobrania PDF

Sponsorzy

 • Budownictwo Drogowe - Majdeccy
 • Agencja Reklamowa Radia Września 93.7 FM
 • box B
 • box C
 • box D